kolorwy baner

Nasza Historia

Historia Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach

W naszym przedszkolu uczymy się i bawimy od 35 lat. Każdego dnia dzieje się tu coś ciekawego, nie mamy czasu na nudę. Duży, dobrze wyposażony budynek, przestronne sale, gabinety specjalistyczne, piękny ogród, kompetentna kadra oraz otwarte na potrzeby dziecka serca – wszystko to spowodowało, że nasza placówka prezentuje wysoki poziom wychowawczo – edukacyjny.

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1987 r, od roku szkolnego 1994 – 1995 funkcjonujemy jako przedszkole integracyjne.

Główną ideą naszej pracy jest szeroko rozumiana integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Wszystkie nasze działania skierowane są na dobro dziecka. Stwarzamy warunki sprzyjające powstawaniu wzajemnej akceptacji i tolerancji.

Walorami naszego przedszkola, obok warunków lokalowych, jest otwartość na współpracę z rodzicami

– systematycznie organizujemy zajęcia otwarte, uroczystości rodzinne, festyny, zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, liczne wycieczki, rajdy rowerowe, wydajemy gazetkę przedszkolną – „Nowinki przedszkolne”, systematycznie prezentujemy swoje działania na stronie internetowej placówki.

Realizowany program wychowania przedszkolnego, wzbogacamy o programy własne nauczycielek.

Preferujemy otwarty styl pracy, wykorzystujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: tańce, rytmika i język angielski. Uwzględniając potrzeby dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w trosce o ich harmonijny rozwój w przedszkolu zatrudniamy specjalistów – logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli usprawniania ruchowego, terapeutów SI.

Do pracy indywidualnej wykorzystujemy gabinety:

pedagogiczny, logopedyczny, psychologiczny, rehabilitacyjny, terapii SI, salę doświadczania świata.

Misją naszej placówki jest

wychowanie dziecka – szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, umiejącego rozwiązywać życiowe problemy.

W codziennej pracy rozwijamy aktywność dzieci

ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej, która jest szansą na rozwój, na lepsze postrzeganie rzeczywistości i umiejętne jej wykorzystanie.

Przedszkole, działa w oparciu o wypracowaną pod okiem trenera Koncepcję Pedagogiczną

z uwzględnieniem Konwencji Praw Dziecka, wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy:

· Metoda Dobrego Startu – Bon de Part,

· Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

· Metoda Logorytmiki,

· Metoda Naturalnej Techniki Czytania I. Majchrzak,

· Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona,

· Metoda Marianny i Chrisophera Knill,

· Metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej Batti Strauss,

· Metoda Froebla,

· Terapia taktylna wg. S. Masgutowej.

Współpracujemy z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym:

placówkami oświatowymi, UPH, Biblioteką Miejską i Pedagogiczną, Muzeum Regionalnym, miejskimi ośrodkami kultury, instytucjami samorządowymi i rządowymi.

Odnosimy wiele sukcesów; jesteśmy laureatami licznych przeglądów, konkursów:

muzycznych, plastycznych, językowych, matematycznych. Dumą napawa nas fakt, że dzieci chodzące przed laty do naszej placówki dziś oddają nam pod opiekę swoje własne. Jesteśmy więc przedszkolem rodzinnym i wielopokoleniowym.