kolorwy baner

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 20 w Siedlcach

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 20 w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.mpi20.siedlce.pl Data publikacji strony internetowej: 2008-01-04. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-20. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność. • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, Powody wyłączenia: • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności; Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-31

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Kowalik – dyrektor przedszkola , osiedlowa@mpi20.siedlce.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48257943676 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Budynek Miejskiego Przedszkola nr 20 w Siedlcach usytuowany jest pod adresem ul. Osiedlowa 3, 08-110 Siedlce.
  • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy, prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla wózków.
  • Przed przedszkolem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola.
  • Budynek jest piętrowy, nie posiada wind, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na pierwsze piętro.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Aplikacje mobilne Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.