kolorwy baner

Programy dodatkowe

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od września 2022 r. do czerwca 2023 r. w naszym Przedszkolu realizowane będą programy profilaktyczne:

I. Program Profilaktyki Logopedycznej „Mówię, słucham i rozwijam się”.

Program ma na celu stymulowanie rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.

Program zakłada grupowe zajęcia logopedyczne – 1 raz w miesiącu w oparciu o scenariusze opracowane przez autorkę programu. Podjęte zostaną działania korygujące i profilaktyczne w zakresie m.in.:
– usprawniania motoryki narządów artykulacyjnych;
– usprawniania aparatu oddechowo-fonacyjnego;
– doskonalenia percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego;
– ćwiczeń kształcących umiejętności językowe (np.: ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia rozwijające mowę powieściową);
– doskonalenia fleksji i składni.

Anna Radzikowska Logopeda

II. Program profilaktyczny rozwijający umiejętności społeczno- emocjonalne: „Świat uczuć i wartości”.

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU

„Wspierając rozwój emocjonalny dziecka, trzeba nauczyć je rozumieć i nazywać własne potrzeby”. Ważną umiejętnością jest także identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, a następnie nauczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowanie zachowań.

Emocje mają zasadniczy wpływ na procesy poznawcze oraz pełnią podstawową funkcję w motywowaniu do działania. W procesie edukacyjnym ważne jest tworzenie takich sytuacji, aby dziecko poznawało siebie, dostrzegało odmienność i niepowtarzalność każdej osoby. Pozwoli to na kształtowanie pojęcia tożsamości, własnej wartości, pomoże w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”, a także szacunku i akceptacji dla siebie i innych osób.

Bardzo ważne jest wprowadzenie dzieci w świat wartości. Zasadniczą sprawą jest, aby nie tylko przyswoiło sobie wiedzę o określonych wartościach i normach, ale by przyjęło je jako kryterium własnego postępowania.

Ich rozumienie i stosowanie pozwoli na podejmowanie wartościowych wyborów, na harmonijne bycie w zgodzie z sobą oraz współistnienie i współdziałanie z innymi. Jednolity proces nauczania i wychowania sprzyja stopniowemu budowaniu systemu wartości. Edukację w tym zakresie rozpoczynamy od przyzwyczajania dzieci do mówienia o swoich emocjach i potrzebach ( Jadwiga Pytlarczyk, „W kręgu zabawy”).

Edyta Piłat Psycholog